PREGUNTES FREQÜENTS

Què és el conveni regulador i el seu contingut?

Existeixen determinades qüestions sobre les quals és necessari establir un marc d’actuació en un procés de divorci, separació o nul·litat . Caldrà determinar la manera en què es regularan assumptes tan rellevants com la custòdia dels fills comuns o l’ús de l’habitatge familiar, pensió alimentaria, pensió compensatòria, etc., tenint en compte la importància d’aquests. En els procediments de separació o divorci de mutu acord el conveni regulador es converteix en un requisit imprescindible que ha d’acompanyar a la presentació de la demanda. Aquest conveni permet una certa llibertat de pacte entre els cònjuges, però només arribarà a ser vinculant si el Jutge, una vegada comprovada la seva legalitat, ho inclou en la sentència. En cas contrari, el Jutge o el Fiscal (en cas d’existir fills menors) suplirà les manques del conveni presentat pels cònjuges, després d’oferir-los la possibilitat de modificar-ho. En els casos de divorcis i separacions contencioses, com que no s’ha pogut arribar a signar un conveni regulador, serà el Jutge, en la sentència, el que estableixi totes les normes que regularan la relació entre els cònjuges (amb qui es queden els nens, com és el règim de visites, qui seguirà gaudint de l’habitatge familiar, etc.), si bé ha de tenir-se en compte la possibilitat que els cònjuges, en qualsevol moment del procés contenciós, poden aportar un Conveni de mutu acord perquè sigui sotmès a l’aprovació del Jutge.
El contingut del Conveni Regulador ha de referir-se, com a mínim, als següents aspectes:
– Qui gaudirà de l’ús de l’habitatge i dels béns familiar.
– Qui es quedarà a càrrec dels fills comuns, tots dos (compartida) o un d’ells (unilateral), com es desenvoluparà l’exercici de la pàtria potestat (conjunt de drets i deures dels pares envers els fills), el règim de visites i les comunicacions i estades amb els fills.
– El règim de visites i comunicació dels néts amb els seus avis, si es considera necessari.
– Com es contribuirà a les càrregues del matrimoni (Pensions d’aliments per als fills menors d’edat; per als majors d’edat; les despeses derivades de l’habitatge familiar, etc.).
– La liquidació, si escau, del règim econòmic del matrimoni.
– La pensió (compensatòria) que, si escau, haurà de pagar un cònjuge a un altre. El conveni regulador, o les mesures adoptades pel Jutge en defecte d’això, en un futur podran ser modificats judicialment si canvien “especialment” les circumstàncies que van ser determinants a l’hora de la seva adopció, a través del denominat “incident de modificació de mesures”.


Com es tramita el procediment en el divorci de mutu acord?

El procediment del divorci de mutu acord s’iniciarà mitjançant la presentació, d’una demanda judicial davant el Jutjat de Primera Instància del lloc de l’últim domicili conjugal, o el del domicili de qualsevol dels cònjuges si aquests ja visquessin separats. Aquesta demanda anirà acompanyada pel Conveni Regulador signat pels dos i per una sèrie de documents exigits per la Llei. La demanda judicial s’haurà de tramitar necessàriament amb un Advocat i un Procurador. Pot ser amb un sol advocat (mediador) i Procurador en representació de tots dos. En el termini de tres dies (el Jutjat podrà ampliar aquest termini a un temps més llarg) els cònjuges seran citats perquè, per separat, ratifiquin el seu desig de divorciar-se davant el Jutge, també es ratificaran amb la seva conformitat amb el contingut del Conveni i acceptaran la designa del procurador que signa la demanda. Si els cònjuges no es ratifiquen en el seu desig de divorciar-se: El Jutge acordarà l’arxiu de l’assumpte, encara que els cònjuges podran reiniciar el procés de divorci per la via contenciosa. Si els cònjuges es ratifiquen en el seu desig de divorciar-se: El Jutge examinarà si el conveni regulador proposat pels mateixos és ajustat a dret (si no és perjudicial per als fills o per a un dels cònjuges). Si el Jutge no aprova el conveni presentat (tot o en part), concedirà als cònjuges un termini de deu dies per proposar un nou conveni, limitat, si escau, als punts que no hagin estat aprovats. A més, si hi ha fills menors d’edat, el Jutge recaptarà un informe del Ministeri Fiscal. El Jutge i només en cas de considerar-ho molt necessari, escoltarà als fills si tenen suficient judici i si són majors de 12 anys, tràmit que es realitzarà de forma privada i respectant, en tot cas, el dret a la intimitat del nen i la confidencialitat. Sense més tràmits, el Jutge dictarà sentència que, si s’han complert els requisits legals assenyalats, haurà de concedir el divorci, produint-se des d’aquest moment els efectes d’aquest. La sentència dictada estarà acompanyada necessàriament pel Conveni Regulador que formarà part integrant de la mateixa


Quins són els requisits necessaris per sol·licitar el divorci contenciós?

La demanda de divorci serà presentada per un dels cònjuges i sempre que haguessin transcorregut almenys 3 mesos des de la celebració del matrimoni. Juntament amb la Demanda es presentarà el projecte de mesures o efectes del divorci que proposa el cònjuge demandant.


El divorci contenciós es pot convertir en divorci de mutu acord?

Si, a qualsevol moment del procés de divorci contenciós, els cònjuges, poden sol·licitar que continuï el procediment pels tràmits del divorci de mutu acord, pel que necessàriament hauran de presentar el corresponent conveni regulador.


Quins avantatges i desavantatges té cada tipus de divorci?

MUTU ACORD: aquest tipus de divorci és, sens dubte, el més aconsellable. Els principals avantatges són les següents: Major rapidesa i senzillesa en els tràmits ( una mitjana de tres mesos; en els Jutjats més ràpids un mes) Menor cost econòmic. Evita confrontacions directes, patiment i angoixa pels fills

CONTENCIÓS: aquesta via de divorci és menys recomanable que la del divorci de mutu acord. Les dificultats es tradueixen en una duplicitat de tràmits, despeses elevades i durada del procés, a causa de l’existència de dues parts confrontades tractant de dissoldre les seves diferències i, en conseqüència, havent de presentar proves per corroborar les seves al·legacions. A més, els divorcis contenciosos solen derivar en confrontacions directes que és convenient evitar en la mesura del possible.


Quins documents són necessaris per sol·licitar el divorci i com els puc sol·licitar?

Els documents a aportar depenen del tipus de procés de divorci pel qual s’opti. En tot cas serà necessari presentar: – Conveni regulador signat pels cònjuges. – Certificat de matrimoni: aquest document serà proporcionat de forma totalment gratuïta pel Registre Civil o Jutjat de Pau de la ciutat on es va celebrar el matrimoni.

– Certificat de naixement dels fills en cas que n’hi hagués. També se sol·licitarà de forma gratuïta en el Registre Civil corresponent. https://www.registrocivil.es

– Poder General per a Plets: es tracta d’una escriptura pública en la qual s’atorguen poders a l’Advocat i al Procurador, perquè puguin actuar en el Jutjat en defensa i representació dels cònjuges. Aquest document s’atorga en qualsevol Notaria i el seu preu oscil·la entre els 30 i 40 Euros. També pot atorgar-se en el Jutjat, és el denominat “poder apud acta” i, en aquest cas, seria totalment gratuït.

– Certificat d’empadronament o residència acreditativa del domicili dels cònjuges. S’ha de sol·licitar a l’Ajuntament on s’està empadronat.

– Certificat de béns immobles, càrregues i ocupants  (si és el cas). https://www.registradores.org/registroonline/home.sea


Quins efectes té el divorci?

La principal conseqüència del divorci és la dissolució del matrimoni. El matrimoni ha existit des de la seva celebració fins que la sentència de divorci és ferma, moment en el qual el vincle entre els cònjuges desapareix i, en conseqüència, queda modificat l’estat civil dels antics cònjuges, que passen a ser persones divorciades i que, per tant, podran tornar a contreure matrimoni civil (no canònic). – Els cònjuges podran viure separats i cessa la presumpció de convivència conjugal. -Per justificar a tercers el nou estat civil de “divorciat/a” o per demanar nou matrimoni, només caldrà demanar al Registre Civil d’on es va contraure matrimoni un Certificat de Matrimoni on constarà al marge esquerre la corresponent anotació del nou estat de divorciat/a. – Existeixen altres efectes derivats d’aquesta ruptura del vincle matrimonial, tals com: la pèrdua dels drets successoris entre els cònjuges (és aconsellable fer o canviar el testament) queden revocats els consentiments i poders que qualsevol dels cònjuges hagués atorgat a l’altre.


És possible la reconciliació dels divorciats?

La reconciliació entre cònjuges divorciats no produeix efectes legals, ja que el vincle que els unia ha desaparegut. En el cas en què decidissin tornar a mantenir una convivència conjugal, i volguessin refer el vincle matrimonial, hauran de contreure nou matrimoni i procedir a la seva posterior inscripció en el corresponent Registre Civil, com qualsevol altre matrimoni.


En què consisteix la liquidació del règim econòmic matrimonial?

De mutu acord, els cònjuges poden incloure la liquidació del règim econòmic matrimonial dins del contingut del conveni regulador que presentin juntament amb la demanda de separació o divorci de mutu acord. Una altra possibilitat és que els cònjuges, de manera prèvia al procés matrimonial, hagin anat a un Notari per procedir al repartiment i liquidació del seu patrimoni en comú o privatiu per la qual cosa la liquidació quedaria al marge del conveni i del mateix procés de nul·litat, separació o divorci. Aquestes dues vies són, sens dubte les més recomanables donat que asseguren que la manera en què es reparteixen els cònjuges el patrimoni és consensuada per tots dos. Mancant Acord se segueix un procediment Judicial específic previst en la Llei d’Enjudiciament Civil. Convé abans d’iniciar aquest procediment esgotar totes les vies possibles per arribar a un acord per dividir els béns, perquè aquest procediment té un cost més elevat ja que en el mateix intervenen a part dels professionals de cada part, un o diversos perits.


Quins aspectes fiscals té el Divorci?

Entre els efectes que el divorci té en l’aspecte tributari cal destacar els següents: A.-Impost de la Renda de les Persones Físiques: La declaració de la renda s’haurà de fer pel que fa a la situació familiar a 31 de desembre. D’aquesta manera si en aquesta data hi hagués sentència de divorci, haurà d’emplenar-se una declaració per unitat familiar, entenent com aquesta a cada cònjuge amb els fills a càrrec seu. D’altra banda, cal assenyalar que les pensions per aliments NO han de ser incloses com a ingrés per a qui les rep, ni com a despesa per a qui les abona. No obstant això, la pensió compensatòria SI haurà de ser inclosa com a ingrés per qui la rep, i com a despesa per qui l’abona. B.- Impost sobre Transmissions Patrimonials: Quan es liquidi el règim econòmic matrimonial i correspongui assignar a cada cònjuge la meitat de l’habitatge familiar, aquesta transmissió estarà exempta de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. Però cura quan la divisió del patrimoni entre els cònjuges no és igualitària, ja que respecte als excessos d’adjudicació el fisc podrà exigir la seva tributació com a donació mitjançant l’impost de successions i donacions. S’ha de tenir també en compte que quan un dels cònjuges adquireix la part d’un ben de l’un altre cònjuge a canvi d’un preu determinat es tributarà per l’Impost de transmissions patrimonials. C- Impost sobre el Patrimoni: Una vegada divorciats, els ex cònjuges només hauran de declarar el patrimoni individual de cadascun d’ells a efecte d’aquest impost.


Quines implicacions en matèria de Seguretat Social té el divorci?

El cònjuge divorciat tindrà dret a la pensió de viduïtat. El dret a aquest tipus de pensions els tenen, tant el cònjuge legítim al moment de la defunció, com els anteriors cònjuges. La quantia de la pensió es repartirà entre els diferents ex cònjuges en proporció al temps de convivència de cadascun d’ells amb el mort. El dret a la pensió de viduïtat es perdrà si el cònjuge o ex cònjuge del mort torna a contreure nou matrimoni.


Quines implicacions en matèria d’arrendaments té el divorci?

El cònjuge a qui, en virtut de la sentència de divorci, li sigui atribuït l’ús de l’habitatge familiar, podrà seguir usant-la encara que no sigui el que figuri com a arrendatari en el contracte d’arrendament. L’únic requisit a complir és comunicar-li aquesta circumstància a l’arrendador en el termini de dos mesos des que li va ser notificada la sentència de divorci, adjuntant còpia de la sentència de divorci, o de la part rellevant d’aquesta. No és necessària la formalització d’un nou contracte d’arrendament posat que segueix vigent el celebrat, encara que amb les excepcions anteriorment assenyalades.


Com es fa el pagament de tots els tràmits?

Es farà un primer pagament del 40% dels Honoraris una vegada fet l’estudi per tal de procedir a la redacció del Conveni Regulador definitiu. El segon pagament s’efectuarà davant la Procuradora en el moment de signar el conveni definitiu. El dia següent, aquesta presentarà al Jutjat la demanda i el conveni.